REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1 Postanowienia ogólne

1.Cel i zakres regulaminu: Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") został stworzony w celu określenia zasad i warunków, na jakich Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej E-MEDICARE sp. z o.o., z siedzibą w Zielonkach na ul. Marzycieli 20J/1 (KRS nr: 0001083681, NIP: 5130292216, REGON: 52758191900015 wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą o numerze 000000274122 (zwany dalej: "Usługodawcą"), świadczy usługi medyczne drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zielone24.pl dla swoich Pacjentów (zwanych dalej: "Pacjentami" lub "Użytkownikami"). Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między Usługodawcą a Pacjentem, dotyczącej świadczenia usług medycznych drogą elektroniczną.

2.Rodzaje świadczonych usług: Usługodawca oferuje szeroki zakres usług medycznych świadczonych drogą elektroniczną, które obejmują między innymi:

  • Konsultacje medyczne online, podczas których Pacjent może skorzystać z porady medycznej udzielanej przez lekarzy i specjalistów różnych dziedzin medycyny za pośrednictwem internetu.

  • Wystawianie e-recept, co umożliwia Pacjentom otrzymywanie elektronicznych recept na leki przepisane przez lekarza po konsultacji online, dostępnych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

  • Dostęp do dokumentacji medycznej Pacjenta, co pozwala na elektroniczne przeglądanie historii choroby, wyników badań oraz innych dokumentów medycznych związanych z leczeniem Pacjenta.

3.Dostępność usług: Usługi dostępne są dla Pacjentów posiadających dostęp do Internetu i zarejestrowanych w systemie Usługodawcy w witrynie www.zielone24.pl. Dostęp do niektórych usług może być ograniczony na podstawie kryteriów medycznych, wymagań technicznych lub innych okoliczności określonych przez Usługodawcę.

4.Zasady korzystania z usług: Korzystanie z usług medycznych świadczonych drogą elektroniczną wymaga od Pacjenta akceptacji niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności Usługodawcy. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z usług, w tym zachowania poufności swoich danych dostępowych.

5.Zmiany w regulaminie: Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany stają się skuteczne natychmiast po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.zielone24.pl. Kontynuacja korzystania z usług po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowych postanowień Regulaminu przez Pacjenta.

§2 Warunki świadczenia usług

 1. Rejestracja i weryfikacja: Aby korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, Pacjent musi zarejestrować się w systemie Usługodawcy na portalu www.zielone24.pl, podając wymagane informacje osobiste i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Pacjenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług.

 2. Wymagania techniczne: Korzystanie z usług wymaga od Pacjenta posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania (np. przeglądarka internetowa, mikrofon, kamera), umożliwiającego komunikację z Usługodawcą.

 3. Odpowiedzialność za usługi: Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Jednakże, ze względu na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną, Usługodawca nie może zagwarantować, że konsultacje online zastąpią w pełni tradycyjne wizyty w placówce medycznej.

 4. Ochrona danych osobowych: Usługodawca gwarantuje ochronę danych osobowych Pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw Pacjentów zawarte są w Polityce Prywatności.

 5. Prawa i obowiązki Pacjenta: Pacjent ma prawo do korzystania z usług zgodnie z przeznaczeniem oraz regulaminem. Pacjent zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych informacji oraz do przestrzegania zaleceń medycznych udzielonych przez personel Usługodawcy. Pacjent odpowiada za wszelkie działania wykonane przy użyciu swojego konta.

 6. Zastrzeżenia: Usługi świadczone drogą elektroniczną nie zastępują całkowicie fizycznej opieki medycznej. W przypadkach nagłych lub gdy stan zdrowia wymaga bezpośredniego badania fizykalnego, Pacjent powinien skontaktować się z najbliższą placówką medyczną lub skorzystać z pomocy medycznej w trybie tradycyjnym.

§3 Rejestracja i konto Pacjenta

 1. Proces rejestracji: Aby skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, użytkownik musi dokonać rejestracji na stronie internetowej Usługodawcy www.zielone24.pl. Proces rejestracji obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz innych danych wymaganych przez Usługodawcę.

 2. Bezpieczeństwo danych: Usługodawca zobowiązuje się do ochrony przekazanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Pacjent jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta oraz do korzystania z zabezpieczeń technicznych minimalizujących ryzyko dostępu do konta przez osoby nieuprawnione.

 3. Aktualizacja danych: Pacjent zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych w przypadku ich zmiany. Można to zrobić w ustawieniach konta na stronie internetowej Usługodawcy lub w aplikacji mobilnej.

 4. Zarządzanie kontem: Konto Pacjenta umożliwia dostęp do historii wizyt, dokumentacji medycznej, e-recept oraz umożliwia umawianie wizyt online. Pacjent może w każdej chwili zaktualizować swoje preferencje dotyczące otrzymywanych powiadomień oraz zarządzać swoimi danymi osobowymi.

 5. Dezaktywacja i reaktywacja konta: Pacjent ma prawo do czasowego dezaktywowania lub trwałego usunięcia swojego konta. W celu dezaktywacji lub usunięcia konta należy skontaktować się z obsługą klienta Usługodawcy. W przypadku reaktywacji konta, które zostało wcześniej dezaktywowane, Pacjent powinien ponownie skontaktować się z obsługą klienta.

 6. Odpowiedzialność za korzystanie z konta: Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane za pośrednictwem swojego konta, w tym za korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieautoryzowanego dostępu do konta Pacjenta.

§4 Zasady świadczenia usług

 1. Usługi medyczne świadczone są przez wykwalifikowany personel medyczny, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

 2. Konsultacje online odbywają się za pomocą wideo-rozmów lub innego środka komunikacji elektronicznej, umożliwiającego interakcję między Pacjentem a lekarzem.

 3. E-recepty oraz skierowania wystawiane są w formie elektronicznej i przekazywane Pacjentowi za pośrednictwem serwisu lub na wskazany adres e-mail.

§5 Płatności

 1. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od rodzaju usługi oraz polityki Usługodawcy.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za usługi znajdują się na stronie internetowej Usługodawcy.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy: Pacjent ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że usługa została już zrealizowana za wyraźną zgodą Pacjenta, przed upływem wyżej wspomnianego terminu.

 2. Wyjątki od prawa odstąpienia: Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy usługa została w pełni wykonana za wyraźną zgodą Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej pełnym wykonaniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

 3. Procedura odstąpienia od umowy: Aby odstąpić od umowy, Pacjent musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w sposób jednoznaczny, korzystając z dostępnych środków komunikacji, takich jak e-mail, formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Usługodawcy, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 4. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji Pacjenta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez Pacjenta płatności, w tym koszty dostarczenia usługi, jeśli takie miały miejsce. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Pacjenta w pierwotnej transakcji, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Odpowiedzialność Pacjenta za zmniejszenie wartości usługi: Pacjent jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości usługi wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania usługi.

 6. Formularz odstąpienia od umowy: Usługodawca może udostępnić Pacjentowi wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak jego użycie nie jest obowiązkowe. Kompletny formularz lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym dane kontaktowe Pacjenta, datę zawarcia umowy oraz oświadczenie o odstąpieniu.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Zakres ochrony danych osobowych: Usługodawca zobowiązuje się do ochrony prywatności Pacjentów oraz bezpieczeństwa ich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z usług medycznych drogą elektroniczną. Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

 2. Cel przetwarzania danych: Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług medycznych, w tym udzielaniem konsultacji, wystawianiem e-recept, zarządzaniem dokumentacją medyczną oraz w celach komunikacyjnych, statystycznych i analitycznych.

 3. Zakres przetwarzanych danych: Do przetwarzanych danych osobowych należą między innymi: imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia Pacjenta niezbędne do świadczenia usług medycznych.

 4. Prawa Pacjenta: Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 5. Podstawa prawna przetwarzania: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Pacjenta oraz konieczność przetwarzania danych do realizacji umowy o świadczenie usług medycznych drogą elektroniczną. W pewnych przypadkach podstawą prawną może być również konieczność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią.

 6. Bezpieczeństwo danych: Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 7. Udostępnianie danych: Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do świadczenia usług medycznych. Każde udostępnienie danych odbywa się z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Okres przechowywania danych: Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej oraz zasadami rachunkowości.

 9. Zmiany w polityce prywatności: Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Pacjenci będą informowani w sposób wyraźny i zrozumiały.

§8 Reklamacje

 1. Pacjent ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z jakości świadczonych usług.

 2. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach Pacjenci będą informowani drogą elektroniczną.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§10 Kontakt

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące regulaminu oraz świadczonych usług można kierować do Usługodawcy za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej www.zielone24.pl.